جایابی بهینه ادوات اندازه گیری فازور به منظور مشاهده پذیری کامل سیستم قدرت و افزایش افزونگی اندازه گیری با استفاده از الگوریتم بهبود یافته گروه ذرات

سیستمهای اندازهگیری فازور (PMUها،) به دلیل مزایای عمده آنها در مانیتورینگ، کنترل و پایش سیستم قدرت، در سالهای اخیر کاربرد گستردهای پیدا کرده و از پیشنیازهای ایجاد یک شبکه الکتریکی هوشمند میباشند. از آنجایی که () PMUها، فازورهای ولتاژ و جریان تمام شاخهها را همزمان اندازهگیری میکنند لذا لازم به نصب آنها در تمام شینها نمیباشد. جایابی بهینه این ادوات با توجه به اهداف کاربری آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است.این مقاله روش جدیدی را مبتنی بر الگوریتم بهینهسازی بهبودیافته باینری گروه ذرات ( )MBPSOبرای جایابی بهینه PMUها با هدف مشاهدهپذیری توپولوژیکی کامل شبکه ارائه میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *