جايگذاري سكسيونرها در شبكه هاي توزيع فشارمتوسط با محدوديت منابع مالي

مربوط به باس نصــب سكســيونرها روي فيــدرهاي فشارمتوســط يكــي از راهكارهاي عمده براي ارتقاء سطح قابليت اطمينان شبكههاي توزيع، است. در اين مقاله با توجه به محدوديت بودجة طـرح و درنظر داشتن ملاحظات فنـي و اقتصـادي، سـه مـدل بـراي مكانيابي سكسيونرها در شبكههاي توزيع ارائه شـده اسـت. در مدل اول، هدف، تعيين وضعيت قرارگيري سكسيونرها بـه صورتي است كه ضمن رعايـت محـدوديت حـداكثر بودجـة طرح، هزينههاي تجهيزات، تعمير و نگهـداري و خاموشـيهـا
كمينه گردد. در مدل دوم، هدف اصـلي تعيـين بهتـرين نحـوة صرف منبع مالي در دسترس در شبكههاي توزيـع بـه نحـوي است كه بيشترين بهبود را در قابليت اطمينان بوجود آورد. در مدل سوم نيز دستيابي به حد مشخصي از قابليت اطمينان بـا صرف كمترين هزينه، به عنوان هدف منظور شده است. بـراي بهينه سازي مسـأله از الگـوريتم ژنتيـك اسـتفاده شـده اسـت. كارايي مدلهاي پيشنهادي از طريق اجراي آزمايشهايي روي شبكة توزيع مربوط به باس RBTS ،2نشان داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *