جايابي بهينه پستهاي فوق توزيع به كمك ضريب تعلق بار و با استفاده از آلگوريتم ژنتيك

گزينش مكان پست فوق توزيع يكي از مسائل پيچيدهايي است كه در روند طراحي سيستم توزيع و توسعه آن مطرح ميشود. هزينه بالاي احداث اين پستها، شركتهاي برق منطقه اي را ملزم به يافتن راهكارهاي علمي و عملي در كاهش هزينه احداث اين پستها مي نمايد. استفاده از حداكثر ظرفيت پستهاي احداث شده با در نظر گرفتن احتمال وقوع شرايط اضطراري در بهره برداري از پستهاي فوق توزيع و حفظ قابليت اطمينان شبكه توزيع مسئله جايابي و تعيين ظرفيت بهينه پست فوق توزيع را پيچيده مي مايد. در اين مقاله با ارائه يك روش تركيبي كار آمد كه نتيجه تركيب روش جستجوي مستقيم و روش آلگوريتم ژنتيك است به اين مسئله پاسخ داده شده است. براي افزايش سرعت همگرايي روش ژنتيك و رسيدن به پاسخ نهايي مطلوب، ابتدا ضريبي بنام ضريب تعلق بار معرفي گرديده و سپس در حل مسئله جايابي پست فوق توزيع با روش پيشنهادي از اين ضريب استفاده شده است. بر اين اساس در اين روش ضمن استفاده از حداكثر ظرفيت پستهاي انتخاب شده، شرايط اضطراري، در بهره برداري از پستهاي فوق توزيع بصورت سيستماتيك شبيه سازي شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *