جايابي بهينه و تعيين اندازه خازن ها در سيستم هاي توزيع به منظور كاهش تلفات با و جود بارهاي غير خطي توسط الگوريتم ژنتيك

امروزه در سيستم هاي توزيع انرژي الكتريكي بارهاي غير خطي بشدت توسعه يافته است. بارهاي غير خطي باعث ايجاد هارمونيك ها در سيستم هاي توزيع مي گردد. هنگام خازن گذاري در سيستم هاي توزيع بايد هارمونيكهاي جريان تزريقي را در نظر گرفت، تا اطمينان حاصل شود كه خازن هاي استفاده شده باعث افزايش اعوجاج هارمونيكي و نتيجتاً افزايش تلفات ناشي از هارمونيكها نشوند. مدل بار در نظر گرفته شده بگونه اي است كه در آن شكل موج ولتاژ هر بار، وابسته به جريان هاي هارمونيكي تزريقي در آن بار است. در اين مقاله به جايابي و تعيين اندازه بهينه خازن ها در سيستم توزيع به منظور كاهش تلفات با وجود بارهاي غير خطي توسط الگوريتم ژنتيك پرداخته ميشود. نتايج حاصل از شبيه سازي در دو شبكه نمونه 18و 33باسه، بيانگر اين مطلب است كه با خازن گذاري بصورت بهينه و با در نظر گرفتن هارمونيك ها نسبت به حالتي كه هارمونيكها در نظر گرفته نمیشوند به ميزان قابل توجهي صرفه جويي بعمل مي آيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *