جايابي بهينه واحدهاي اندازهگيري فازوري در تخمين حالت هارمونيكي سيستم قدرت

باتوجه به توانايي واحدهاي اندازهگيري فازوري در اندازهگيري فازور ولتاژ و جريان در سيستم ،(PMU) قدرت، از اين واحدها در تخمين حالت هارمونيكي نيز استفاده هزينه زيادي دارد، لذا لازم است PMU شده است. هر واحد تعداد و محل قرارگرفتن آنها در شبكه به طور بهينه تعيين شود. PMU هدف اين مقاله ارائه روشي براي جايابي حداقل تعداد به منظور رويتپذير نمودن سيستم قدرت و فراهم نمودن امكان اجراي تخمين حالت هارمونيكي است. نخست با بسط روشهاي ماتريسي آناليز رويتپذيري، روش جديدي با استفاده از تجزيه ماتريس بهره و مفهوم ماتريس تست ارائه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *