جايابي بهينه نصب اتوبوستر در جهت رفع افت ولتاژ با استفاده از نرم افزار CYME در شبكه هاي فشار متوسط توزيع ( فيدر نمونه 404 ايستگاه سروستان )

در اين مقاله ضمن اشاره به شرايط حاكم بر شبكه هاي توزيع و مشكلات بهره برداري به كاركردهاي مثبت نصب اتوبوستر
به صورت خلاصه و گذرا اشاره شد ه و سپس با استفاده از روابط و نرم افز ار CYME و مدل نمودن خط 20 kv به نقطه اي بهينه و مناسب جهت نصب اين تجهيز مفيد دست مي يابيم به گونه اي كه افت ولتاژ خط به كمترين ميزان ممكن برسد. همچنين با جمع آوري اطلاعات يك خط نمونه در استان فارس (فيدر 404 ايستگاه سروستان ) كه داراي بار بالا و شعاع تغذ يه طولاني مي باشد سعي شده است با نصب اتوبوستر در نقاط مختلفي از آن ديدگاهي تحليلي درخصوص تغييرات افت ولتاژ و ساير پارامترهاي الكتريكي شبكه به خوانندگان ارائه گردد .

 

حبيب اله شباني – هادي پير حق شناس ولي – سيد عليرضا ذوالعلمين
شركت توزيع نيروي برق شيراز شركت برق منطقه اي فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *