جايابي بهينه محدودكننده جريان خطا

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – جايابي بهينه محدودكننده جريان خطا و تحليل اثر آن بر پايداري حالت گذرا

دانلود مقاله : جايابي بهينه محدودكننده جريان خطا و تحليل اثر آن بر پايداري حالت گذرا

با افزايش سطح جريان اتصال كوتاه در سيستم، جريان هاي اتصال كوتاه ممكن است تا حد مقادير نامي تجهيزات افزايش يابد و حتي از آن فراتر رود كه در اين صورت نياز به تعويض تجهيز امري ضروري است.افزايش ظرفيت توليد و به هم پيوستگي شبكه ها منجر به افزايش سطح جريان اتصال كوتاه در سيستم قدرت مي شود . كاربرد  محدودكننده جريان خطا مي تواند يك راه حل مؤثر جهت كاهش سطح جريان خطا به مقادير قابل قبول، فراهم نمايد. در سيستم هاي انتقال و توزيع حلقوي، فوايد فني و اقتصادي بكارگيري محدودكننده هاي جريان خطا به تعداد، محل هاي نصب و پارامتر بهينه آنها وابسته است . در روش ارائه شده در اين مقاله كمترين تعداد محدودكننده ها به همراه مكان هاي نصب و پارامتر بهينه هر محدودكننده به طور همزمان با بكارگيري الگوريتم ژنتيك محاسبه مي شود. جهت انتخاب مكان هاي كانديد بهتر براي  قرارگيري محدودكننده ها و در نتيجه كاهش فضاي جستجو، ضريب حساسيت به صورت كاهش در جريان خطاي باس در نتيجه تغيير در امپدانس هر خط معرفي شده  است. بكارگيري اين ضريب مي تواند كارايي و دقت محاسبات را بهبود بخشد . در ادامه پايداري گذراي شبكه پس از نصب و بكارگيري محدودكننده هاي جايابي شده  بررسي خواهد شد . روش پيشنهادي با بكارگيري نرم افزارهاي DIgSILENT و MATLAB بر روي شبكه 39 باسه IEEE اجرا و نتايج آن ارائه شده است.

فرزاد مليجي – مجتبي پيشوائي – علي قربان زاده – تقي ابراهيمي – محمود سرلك
دانشكده برق، دانشگاه تفرش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *