جايابي بهينه مانيتورها در شبكه انتقال با استفاده از مرزهاي فازي به منظور تعيين شاخص هاي فرورفتگي ولتاژ

انجام ميگاين مقاله روش جديدي براي جايابي بهينه مانيتورها در شبكه هاي بزرگ انتقال به منظور بررسي شاخص هاي فرورفتگي ولتاژ ارائه مي دهد. نخست سعي مي شود تاثير اتصال كوتاه در ايجاد فرورفتگي ولتاژ در شبكه بررسي و نتايج آن به صورت ولتاژهاي باقيمانده در حين خطا ,1جمع آوري گردد. سپس با استفاده از اين ارزيابي نقشه اي فازي از محدوده هاي تحت نظارت هر مانيتور ترسيم ميگردد. در ادامه با استفاده از الگوريتم ژنتيك فازي, تعداد بهينه مانيتورها و آرايش آنها بر روي باسبارهاي شبكه استخراج ميشود. در نهايت نيز مقايسه اي بين روش ارائه شده و روش هاي پيشين انجام میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *