جايابي بهينه ديناميكي واحدهاي توليد هم زمان گازسوز

شركت هاي خدماتي كه مسئوليت بهره برداري شبكه برق شهرك هاي صنعتي را به عهده دارند، برق مورد نياز خود را از بازار عمده فروشي برق و يا از واحدهاي گازسوز موجود در شبكه برق تأمين مي كنند. از ديدگاه فني و اقتصادي، ارائه طرح بهينة نصب واحدها در شبكه، نقشي حياتي در بهينگي شرايط بهره برداري اين شركت ها دارد. در اين مقاله، روشي ديناميكي براي ارائه بهينة توسعه چند ساله، شامل تعيين زمان و مكان نصب واحدهاي توليد هم زمان گازسوز ارائه شده است. مسئله مدل شده، در قالب يك فرآيند بهينه سازي مقيد به قيود تأمين انرژي مصرف كننده، محدوديت هاي ولتاژ و خطوط توزيع ارائه شده و ه مسئل با هدف افزايش سود شركت هاي خدماتي در يك بازه زماني 20 ساله حل شده است. روش موردنظر براي طرح توسعة واحدهاي توليد هم زمان گازسوز در فيدر فشار متوسط مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج نهايي كارآيي اين روش را در افزايش سود در طول 20سال بهره برداري نشان مي دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *