جايابي بهينة كليد و انتخاب مانور در شبكه هاي توزيع با در نظر گرفتن منابع توليد پراكنده

وسعت زياد و گستردگي شبكههاي توزيع باعث شده كه اين بخش از سيستم قدرت سهم قابل توجهي از خطاها را به خود اختصاص دهد. از اينرو چنانچه بر اثر رخداد خطا، برق مشتركان قطع شود و انرژي مورد نياز آنها تأمين نشود، مجموعه صنعت برق از نظر اقتصادي دچار ضرر و زيان شده و همچنين رضايتمندي مشتركين تأمين نخواهد شد. لذا لازم است به نوعي تعداد و مدت زمان اين وقفهها كاهش يابد. يكي از عمدهترين راهكارها جهت حصول به اين امر استفاده از تجهيزات كليدزني در شبكههاي توزيع است. از سوي ديگر با حركت سيستمهاي قدرت از ساختار سنتي به سوي سيستم تجديد ساختار شده، استفاده از واحدهاي توليد پراكنده روندي رو به رشد پيدا كرده است. در اين مقاله با استفاده از روش بهينهسازي الگوريتم ژنتيك مسأله تعيين همزمان تعداد و مكان بهينة كليدها در شبكه هاي توزيع غیر شعاعی با وجود منابع تولید پراکنده ارائه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *