جابه جایی کنترل کننده یکپارچه سیلان توان در شبکه برق منطقه ای آذربایجان جهت افزایش امنیت شبکه

اســتفاده از انــواع مختلــف عناصــر FACTSكــه بــر اســاس تكنولوژي نيمه هاديها بنيان گـذارده شـدهانـد، درشـبكههـاي مختلف و براي حل مسائل ناشي از توليـد، انتقـال و مصـرف انرژي الكتريكـي روز بـه روز در حـال گسـترش مـيباشـد. مطالعــه اســتفاده از ايــن ادوات، در شــبكه هــاي قــدرت بــه مطالعات پيچيده اي نيازمند است و بررسي هاي جامعي را مي طلبد. در اين خصوص بايـد نسـبت بـه تشـخيص مشـكلات شبكه ، راه حلهاي ممكن، هدف از نصب و ميزان كـارايي و تأثير اين ادوات در پارامترهاي شبكه اقدام گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *