ثير تا ارائه مدلي به منظور بررسي ميزان پارامترهاي موثر بر عملكرد سيستمهاي توزيع شعاعي

شناســائي رفتــار پارامترهــا در هــر مجموعــهاي باعــث بهبــود و شـد هـد ارتقاء عملكـرد سيسـتم خوا . بـراي هـر سيسـتم مـيتـوان تعــدادي پــارامتر را بــه عنــوان ورودي و تعــدادي ديگــر را بــه فــت ظرگر عنــوان خروجــي در ن . بــا توجــه بــه اهميــت خــاص تلفـات )تلفـات مولفـه اکتيــو و راکتيـو جريـان( و پروفيـل ولتــاژ در سيســتمهــاي توزيــع، ايــن پارامترهــا بــه عنــوان خروجــي سيســتم )كــه ارتبــاط مســتقيم بــا هزينــه دارنــد( در نظــر گرفتــه ـي م شـوند. بـا انجـام پخـش بارهـاي مختلـف و بـهدسـت آوردن جــي ورودي و خرو هــاي متفــاوت در يــك سيســتم توزيــع، بــه بررسـي تـاثير پارامترهـاي مختلـف سيسـتم بـر روي پارامترهــايخروجی پرداخته شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *