تکنیکهاي پیشرفته پردازش شکلموج در مونیتورینگ کیفیت توان

استفاده روزافزون از انرژي برق موجب توجه بیشتر به کیفیت آن شده است. به منظور بررسی کیفیت توان نیاز به داشتن شکلموجهاي ولتاژ یـا جریان داشته و سپس بایستی با تکنیکهایی این شکلموجها را مورد پردازش قرار داده و در موردکیفیت برق مصرفی اظهار نظر نماییم. بـدین کار مونیتورینگ کیفیت توان گویند. در این مقاله، سه مورد از پیشرفتهترین تکنیکهاي پردازشی، یعنی تبدیل فوریه، تبدیل موجـک و تبـدیل تجزیه مورد بررسی قرار گرفتهاند. تبدیل فوریه عمومیت بیشتري داشته و در دستگاههاي بیشرفته مونیتوریگ مورد اسـتفاده قـرار مـیگیـرد. از تبدیل موجک در موارد کمتري و براي بررسی مشکلات کیفیت توانی که تبدیل فوریه قادر به تشخیص آنها نمیباشد، همانند شکافها و گذراها استفاده میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *