توليد همزمان برق و حرات در يك مجموعه ساختمان

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – انتخاب نيروگاه كوچك توليد همزمان برق و حرات در يك مجموعه ساختمان هاي اداري

دانلود مقاله : انتخاب نيروگاه كوچك توليد همزمان برق و حرات در يك مجموعه ساختمان هاي اداري

امروزه طراحي سيستمهاي توليد همزمان براي افزايش بازدهي و كاهش آلودگيهاي زيست محيطي در حال افزايش است. حل اين مسئله با توجه به نوع كاربري محل و  نيازهاي بار حرارتي و الكتريكي متفاوت خواهد بود. با توجه به تعرفه پايينتر خريد برق براي ساختمان هاي عمومي (ساختمانهاي ناجا كه طراحي براي آنها انجام مي – شود)، تعيين ظرفيت سيستم توليد همزمان به نحوي انجام ميشود كه تنها نيازهاي مجموعه را بر طرف سازد. بنابراين با توجه به موارد توصيه شده در طراحي سيستم هاي توليد همزمان، به كمك نرم افزار MICROSOFT EXCEL برنامه صفحه گستردهاي نوشته شده است كه با رعايت نكات طراحي، ظرفيت مناسب سيستم توليد  همزمان را براي ميزان ساعات كاركرد مختلف در طول سال تخمين ميزند و زمان بازگشت سرمايه را محاسبه ميكند. با بررسي سيستمهاي مختلف مشخص شد  سيستم با ظرفيت پايينتر كه نياز بارهاي پايه را درتمام طول سال تامين ميكند گزينه مناسبتري از نظر بازگشت سرمايه است، در حالي كه نمودار كلي توليد توان سيستم  توليد همزمان در طول سال داراي نقطه عطفي متناظر با سيستمي است كه سطح بيشتري را زير منحني نزولي بار در طول سال پر مي كند . بنابراين در صورتي كه  هدف تامين هرچه بيشتر نيازهاي مجموعه توسط سيستم توليد همزمان باشد بايد اين سيستم را انتخاب نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *