توسعه يك روش براي زمانبندي پروژه هاي احداث پست برق در شرايط عدم اطمينان

دراين مقاله يك روش كاربردي و مناسب براي تخمـين زمـان تكميل پروژه و تعيين مسير بحراني در شبكه پروژه هاي بـرق در شرايطي كه زمان فعاليت ها، قطعي نيسـتند و بـه صـورت اعداد فازي مي باشند ارائه شده است. مدلهـاي شـبكه اي بـا استفاده از تركيب منطق فازي در بيان تـوالي مراحـل توليـد و عدم قطعيت، ابزاري مناسب در مدل كردن پروژههاي احـداث پستهاي برق و تخمـين جـدول زمـان بنـدي احـداث ايـن پروژه ها هستند. روش ارائه شده در اين مقاله براساس فرمـول بندي برنامه ريزي خطي و روش رتبه بندي عدد فازي اسـت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *