توسعه مدل پيش بيني كوتاه مدت بار الكتريكي متاثر از قيمت با اعمال قيمت واقعي بوسيله شبكه هاي عصبي و سيستم خبره فازي در سيستم تجديد ساختار يافته

در اين مقاله ضمن ارائه مدلي جديد جهت پـيش بينـي كوتـاه مدت منحني بار الكتريكـي بـا اسـتفاده از تركيـب سـه شـبكه عصبي كوهونن، يك سيستم خبره فازي جهت اصلاح روزهاي خاص شامل روزهاي تعطيل و روزهاي قبل و بعد از آن، ارائه شده است .جهت نشان دادن تاثيرات قيمت انرژي الكتريكي و همچنين درجه حرارت بر منحني بار، حساسيت بار نـسبت بـه اين دو عامل آناليز شده و به صورت ضرايب همبـستگي ارائـه گرديده است. وروديهاي مدل ارائه شده شـامل قيمـت انـرژي الكتريكي و درجه حرارت مي باشد و خروجـي آن بـار پـيش بيني شده نهايي مي باشد. اين مـدل توانـايي پـيش بينـي كليـه روزهاي عادي سال شامل روزهاي كاري هفته و روزهاي خاص را دارا مي باشد و نسبت بـه عوامـل درجـه حـرارت و قيمت زمان واقعي انرژي الكتريكـي فعـال مـي باشـد. پـس از انجام پيش بيني اوليه توسط مدل شـبكه عـصبي، تـصحيحات لازم براي پيش بيني نهايي روزهاي خاص توسط سيستم خبره فازي صورت مي گيرد. درصد ميانگين قدر مطلق خطاي پيش بيني مدل براي كليه روزهـاي سـال 2004و 2005بـه ترتيـب برابر % 1/78و % 2/09مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *