توسعه شبكه برق غرب ايران با استفاده از پخش بار احتمالي

در اين مقاله از پخش بار احتمـالي بـراي توسـعه انتقـال و نيـز توسعه توان راكتيو شبكه غرب كشور استفاده شده است. بـراي اين منظور ابتدا تابع چگالي احتمال بـار هـر بـاس بـراي سـال 1389 تخمين زده مي شود. سـپس پخـش بـار احتمـالي بـراي شبكه موجود و توابع چگالي احتمـال بـار سـال 1389اجـرا و توابع چگالي احتمال ولتـاژ باسـها و تـوان عبـوري از خطـوط مختلف محاسبه مي شود. خطوطي كه احتمال نقض حد تـوان آنها زياد است به عنوان كانديد مناسـب جهـت توسـعه شـبكه انتقال انتخاب مي شوند. هر يك از كانديدها به طـور جداگانـه در شبكه قرار داده ميشود و پخش بار احتمالي تكرار و احتمال نقض حد توان خطوط پس از توسعه محاسبه مي گـردد. طرح نهايي بر اساس تاثير آنها بر كـاهش احتمـال نقـض حـد توان خطوط و تحليـل اقتـصادي انتخـاب مـي گـردد. پـس از توسعه شبكه انتقال، براي توسعه توان راكتيو احتمال نقض حد ولتاژ هر بـاس محاسـبه مـي شـود. باسـي كـه داراي بيـشترين احتمال نقض حد ولتاژ است شناسايي مي گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *