توسعه سيستم عرضه برق كشور در شرايط محدوديت سوخت نيروگاهها در ماههاي سرد

در مقاله حاضر تركيب بهينـه تكنولـوژيهـاي توليـد بـرق در كشــور بــا درنظــر گــرفتن محــدوديت ســوخترســاني بــه نيروگاههاي حرارتي تعيين ميشـود. محـدوديت سـوخت بـه صورت حداكثر سهم گاز طبيعي قابل تخصيص به نيروگاههاي حرارتي در كل سال و بطور خاص در 4مـاه سـرد آن درنظـر گرفتـه مـيشـود. بـه منظـور ارزيـابي و تحليـل اثـرات ايـن محدوديت، با بهرهگيري از مدل ،MESSAGEسيستم عرضـه انرژي الكتريكي كشور مدلسازي ميشـود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *