توسعه ديناميك پست هاي فوق توزيع با استفاده از ماتريس

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – توسعه ديناميك پست هاي فوق توزيع با استفاده از ماتريس احتمالِ برگرفته شده از شرايط توأم جغرافيايي و الكتريكيِ شبكة توزيع

 

دانلود مقاله : توسعه ديناميك پست هاي فوق توزيع با استفاده از ماتريس احتمالِ برگرفته شده از شرايط توأم جغرافيايي و الكتريكيِ شبكة توزيع

 

در اين مقاله مسألة توسعه ديناميك پست هاي فوق توزيع با استفاده از يك ماتريس احتمالِ پيشنهادي مورد بررسي قرار گرفته است. اين ماتريس احتمال كه در بر دارندة

شرايط توأم جغرافيايي و الكتريكي شبكة مورد مطالعه است، احتمال اتصال هر يك از بارهاي شبكه را به پست هاي نامزد تعيين مي نمايد.

 

به منظور تشكيل اين ماتريس، شرايط فيزيكي مسألة مكان يابي پست هاي فوق توزيع بررسي و فرمول بندي شده اند .


با تركيب اين ماتريس با الگوريتم هاي بهينه سازي تكاملي

راهكار جديدي براي توسعة پست هاي فوق توزيع ارائه گشته است. بدين وسيله مسألة بهينه سازي از حالت انتزاعي خارج شده و الگوريتم بهينه سازي تكاملي، ويژگي

هاي جغرافيايي و الكتريكي شبكة مورد مطالعه را در ساختار خود پياده مي كند .

 
در پايان، با حل مسألة توسعة پست هاي فوق توزيع براي يك

منطقة واقعي و در قالب چندين سناريو ، كارايي روش پيشنهادي بررسي و نشان داده شده است.

 

سيد مهدي مظهري – حسن منصف – حميد فلقي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *