توزيع برق و تغييرات بهره وري كل عوامل به روش تحليل پوششي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – توزيع برق و تغييرات بهره وري كل

عوامل به روش تحليل پوششي

دانلود مقاله : توزيع برق و تغييرات بهره وري كل عوامل به روش تحليل پوششي داده ها

در اين مقاله كارايي نسبي شركتهاي توزيع برق ايران به روش تحليل پوششي داده ها (DEA) محاسبه شده است .

به اين منظور ازدو پارامتر عمده انرژي و حداكثر بار تامين شده به عنوان ستانده استفاده شده است. از طرف ديگر سه متغير

طول شبكه، ظرفيت ترانسفورماتورهاي توزيع و تعداد كاركنان به عنوان دادههاي بنگاهها مورد استفاده قرار گرفته است .

از آنجا كه ميزان تقاضا و در نتيجه ستانده بنگاه ها ، به رفتار مشتركين و نه فعاليت بنگاه بستگي دارد از روش نهاده محور

در تعيين كارايي بنگاهها استفاده شده است . همچنين براي محاسبهي كارايي از فرض بازدهي متغير نسبت به مقياس

استفاده شده است تا در نهايت كارايي فني خالص محاسبه گردد.

ضمن آنكه از نرم افزار WIN DEAP2.1 براي انجام محاسبات استفاده شده است.

در ادامه تغييرات متوسط بهره وري كل عوامل در طول سالهاي 1384 الی 1388 به وسيله شاخص مالم كوييست مشخص شده است.

نتايج اين پژوهش نشان ميدهد 14 بنگاه داراي حداكثر كارايي فني خالص

هستند، ضمن آنكه تغيير معنيداري در بهر ه وري كل عوامل بنگاهها مشاهده نميشود. همچنين اين مطالعه نشان مي دهد

اگرچه تراكم مشتركان ميتواند به عنوان يكي از عوامل بالا رفتن كارايي منتهي شود اما شرط لازم كارا بودن شركت ها

نيست. شاخص شدت به كارگيري نيروي انساني با بهره وري شركتها رابطه ي عكس دارد.

امير دودابي نژاد
سازمان بهرهوري انرژي ايران
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *