توزيع اقتصادي بارهاي الكتريكي و حرارتي در سيستمهاي توليد همزمان با محرك اوليه توربين گاز

بهره برداري از سيستم هاي توليـد همزمـان بـرق و گرما،يـك مسئله بهينه سازي پيچيده است كـه نيازمنـد روشهـاي حـل پيشرفته مي باشد.در اين مقالـه ابتـدا عملكـرد سيسـتم توليـد همزمان با محرك اوليه توربين گاز تحت بار هـاي مختلـف و نيز تحت دماهاي مختلف محيط مدل سازي شده سپس مسئله توزيع اقتصادي بار و فرمول بندي رياضي آن براي اين سيستم ارائه گرديده اسـت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *