تهيه برنامه زمانبندي آزمايشگاه روغن با استفاده از الگوريتم ژنتيك

روشهاي تكاملي ابزار مناسبي در مدلسازي دانش انساني ميباشند. نكته مهم در استفاده از اين ابزار شناسايي دقيق مساله، قيود مورد توجه و نحوه پيادهسازي اين قيود در الگوريتم ميباشد، بطوريكه كارآيي الگوريتم تا حد قابل توجهي متاثر از اين گامهاست. ما در تهيه برنامه زمانبندي آزمايشگاه روغن كه در واقع تهيه يك برنامه نگهداري پيشگيرانه ١است از اين دانش كمك گرفتيم. الگوريتم ژنتيك بعنوان يك الگوريتم تكاملي در رسيدن به برنامهاي بهينه مورد استفاده قرار گرفت. قيود مورد توجه در برنامهريزي دستي را شناسايي نموديم و با استفاده از دو تكنيك خوشهسازي پستهاي همجوار و همزمانسازي انجام تستها، فضاي جستجوي الگوريتم را تا حد زيادي كاهش داديم. نرمافزار زمانبندي نيز تهيه گرديد و اكنون در آزمايشگاه روغن مورد استفاده قرار میگیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *