تنظيم و تخمين بودجه متوسط سالانه شركتهاي برق منطقه اي در محيط بازار برق ايران مبتني بر استراتژي قيمت دهي

همراه با تغيير در ساختار اقتصادي صنعت برق ايران و راه اندازي بازار برق، مسأله تنظيم و تخمين بودجه ساليانه شركت هاي برق منطقه اي با چالش ها و مشكلات ويژه اي مواجه شد . بهترين دليل براي اين وضعيت وجود عدم قطعيت هاي مختلف تأثيرگذار بر درآمدها و هزينه هاي اين شركت ها در فرايند فروش انرژي به بازار برق مي باشد. در اين مقاله مسأله تنظيم و تخمين بودجه متوسط يك شركت برق منطقه اي به صورت يك مسأله برنامه – ريزي ميان مدت، مدل سازي گرديده است . روش پيشنهادي به گونه اي است كه تخمين درآمدها و هزينه هاي ساليانه شركت برق را مبتني بر استراتژي قيمت دهي وي در افق زماني ميان مدت انجام مي دهد. با بهره گيري از درخت تصميم و مدل سازي عدم – قطعيت هاي موجود در پارامترها، كليه سناريوهاي ممكن تشكيل و به كمك روش بهينه سازي برنامه ريزي غيرخطي، تابع اميد رياضي سود مبتني بر استراتژي قيمت دهي بهينه حداكثر شده است. نتايج شبيه سازي، عملكرد مناسب روش پيشنهادي وكاربردي بودن آن را در حل مسأله كنترل درآمدها و هزينه هاي شركتهاي برق تأييد ميكند.

 

مرتضي رحيميان، حبيب رجبي مشهدي، رضا مسعودي
دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده مهندسي، گروه برق
با همكاري دفتر بازار برق شركت برق منطقهاي خراسان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *