تنظيم وهماهنگي بهينه حفاظت شبكه توزيع به كمك الگوريتم ژنتيك

بـراي همـاهنگي رلـههـاي جريـان زيـاد بـرخلاف فيوزهـا و كليدهاي بازبست، روشهاي زيادي در مقالات مختلف پيشنهاد شده است. از جملـه ايـن روشـها روشـهاي همـاهنگي بهينـه هستند كه نسبت به روشهاي هماهنگي معمولي داراي مزايايي ميباشـند. از ميـان روشـهاي همـاهنگي بهينـه نيـز روشـهاي هوشمند به دليل انعطافپذيري و قابليت استفاده براي مسـائل مختلف از روشهاي بهينه رياضي )مانند سيمپلكس، سيمپلكس دو فاز و (… مناسبتر هستند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *