تنظيم همزمان رله هاي ديجيتالي جريانزياد و ديستانس با استفاده از الگوريتم PSOتركيبي با تئوري آشوب

براي حفاظت يك شبكه قـدرت بايـد رلـههـاي حفـاظتـي در كمترين زمان ممكن ناحيه خطا ديـده را از بخـشهـاي سـالم شبكه جدا كنند. درشـبكههـاي انتقـال رلـههـاي ديسـتانس و جريانزياد بايد بصورت هماهنگ تنظيم شوند تـا در صـورت عدم تشخيص خطا توسط رله اصلي رلـههـاي پشـيبان بعـدي پس از گذشت تاخير زماني، خطا را رفع كننـد. در ايـن مقالـه هماهنگي بهينه رلـههـاي ديسـتانس و جريـانزيـاد بصـورت همزمان با استفاده از روش جديد الگـوريتم PSOتركيبـي بـا تئوري آشوب انجام گرفتهاست. تركيب PSOبا آشوب بـراي بهبود توانايي جسـتجوي سراسـري و رهـايي از مينـيممهـاي محلي مساله بهينهسازي با تعداد متغيير زياد انجام گرفته است. براي مدلسازي رلهها از مـدل واقعـي يـا مـدل ديجيتـالي كـه امروزه براي حفاظت سيستمهاي قدرت بكار ميروند اسـتفاده شدهاست. روش پيشنهادي بـر روي يـك شـبكه اسـتاندارد8 باسه تست شده و نتايج حاصـله كـارآيي روش پيشـنهادي را نشان ميدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *