تنظيم مناسب پارامترهاي PSSبا استفاده از الگوريتم ژنتيك چند منظوره MOGAو تابع انرژي لياپانوف براي بهبود پايداري سيستم قدرت با در نظر گرفتن TCSC

كه روش ارادر اين مقاله روش جديدي براي بهبـود پايـداري سيسـتمهاي قدرت با استفاده از الگوريتم چند منظوره ژنتيك ارائه ميگـردد كه تابع هدف آن بصورت چنـد منظـوره ميباشـد. بـراي ايـن منظور در ابتـدا مـدل خطـي شـده سيسـتم قـدرت كـه داراي TCSC ميباشد بدست ميĤيد و سپس با معرفي توابع هدف بـر اساس تابع انـرژي لياپـانوف، پاسـخ زمـاني خطـاي مانـدگار سرعت و نرخ ميرايي مقادير ويـژه و بـا اسـتفاده از الگـوريتم ژنتيك چند منظوره عمل بهينه سازي صورت ميپـذيرد. بـراي اثبات كارائي روش ارائـه شـده از يـك سيسـتم قـدرت تـك ماشينه استفاده شده است كه نتايج بدست آمده نشـان ميدهـد  كه روش ارائه شده داراي كاربرد مناسبي است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *