تنظيم تطبيقي رله فركانسي با در نظر گرفتن اثر ديناميك سيستم و بار بر پاسخ فركانسي

اين مقاله روشي جديد براي تنظيم رلههاي فركانسي با در نظـر گرفتن ديناميك بار و سيستم قدرت ارائه ميدهد. ابتـدا پاسـخ فركانسي يك سيستم قدرت مورد مطالعه قـرار گرفتـه، سـپس يك مدل ساده با در نظر گرفتن حلقـه كنتـرل بـار – فركـانس براي سيستم ارائه شده، بطوريكه دقت مدل كامل را در مطالعـه پاسخ فركانسي سيستم دارد. سپس اثر تغييرات پارامترهاي مؤثر در پاسخ فركانسي سيستم از قبيـل تغييـر در اضـافه بـار، افـت گاورنر، ثابـت اينرسـي، ثابـت زمـاني گرمـايش مجـدد، تـوان توليدي توربين فشار بالا و ضريب ميرايي بررسي شـده اسـت. در ادامه با توجه به تأثير مضاعف پارامترهاي اضافه بار و افـت گاورنر در پاسخ فركانسي سيستم، پوش تغييرات توأم پارامترها تقريب زده شده است. نهايتاً، با توجه به اين تغييرات در پاسخ فركانسي، يك تنظيم تطبيقي براي  عملكرد رله فركانـسي ارائـه گرديده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *