تنظيم بهينه قراردادهاي پيش فروش و پيش خريد برق به كمك آناليز سناريوهاي چندگانه در بازار برق ايران

با توجه به تدوين و تصو يب آيين نامه خريد و فروش برق در بازار برق ايران و مساله واگذاري ظرفيت و ترانزيت برق در اين آيين نامه، مساله برنامه ريزي ميان مدت  و تنظيم بهينه قراردادهاي پيش فروش و پيش خريد در اين مقاله مورد مطالعه
و تحل يل قرار م يگيرد. مساله مي تواند از د يدگاه يك شركت توليد (مساله پيشفروش انرژي ) و يا يك شركت توزيع (مساله پيش خريد انرژي ) فرمول بندي و تنظيم شود . شركتهاي توليد و توزيع علاوه بر تنظيم و عقد قراردادهاي ميان مدت از طريق مبادلات دو جانبه، مي توانند به خريد يا فروش انرژي با بازار لحظه اي  در كوتاه مدت بپردازند . به عبارت ديگر شركتهاي مختلف بازيگر در بازار بايستي با برنامه ريزي مناسب به خريد و فروش در هر دو بازار پيش فروش و بازار روزانه بپردازند. برقراري مصالحه و تعيين ميزان بهينه مشاركت در هر بازار سوال اساسي است كه اين مقاله در جهت پاسخ به آن تلاش مي كند. با توجه به عدم قطعيت هاي  متناظر با قيمت بازار لحظه اي، روش سناريوهاي چندگانه درختي جهت مدلسازي عدم قطعيت به خدمت گرفته مي شود. مساله برنامه ريزي در حراج يكنواخت  و همچنين حراج تمايزي  به طور جداگانه فرمولبندي و سپس در حل چند مساله به حل عددي و تفسير نتايج پرداخته مي شود . رويكرد انتخاب شده در اين مقاله تصويري واقعگرايانه ازمسائلي كه شركتهاي توليد و توزيع در ايران در آينده اي نزديك با آن روبرو ميشوند ارائه ميدهد .

 

مهدي گلمكاني حبيب رجبي مشهدي
دانشجوي كارشناسي ارشد برق استاديار گروه برق
دانشكده مهندسي – دانشگاه فردوسي مشهد
با همكاري دفتر تحقيقات و استانداردها- شركت برق منطقه اي خراسان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *