تلفیق مجزا سازی شین با امپدانس تشدید سری سلف وخازن برای محدودسازی جریان خطا در پستهای فشارقوی ایران

در این مقاله ضرورت و نحوه کاربرد محدودسازهای جریان خطای تشدید سری به همراه مجزا سـازی شـینها در شـبکه انتقال ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظـور پستهای شبکه از نقطه نظر جریان اتصال کوتاه مورد ارزیابی قرار گرفته اند که برای این کار از مشخصات شبکه تولیـد و انتقال مطابق آمار سال 1382و پـیش بینیهـای انجـام شـده برای سال 1390استفاده شده است. که نتـایج ایـن تحقیـق برای شبکه حـال حاضـر1382  و شـبکه آینـده 1390 آورده شده است. همچنین برای بیان بهتر موضوع مطالعـات استفاده از محدودساز جریان خطای تشدید سری به همـراه شکسته شدن شینها برای دو مـورد از پسـتهای مهـم شـبکه مهم ایران به عنوان نمونه آورده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *