تلفيق معيار ضرايب همبستگي و شبكه عصبي بمنظور مكانيابي خطا در ترانسفورماتور

تغيير فاصلة بين بشقابهاي سيمپيچ ترانسفورماتورها، بهعنوان يكي از خطاهاي مكانيكي معمول در اين تجهيزات به حساب ميآيند. با تشخيص بموقع محل و ميزان خطا ميتوان از پيشرفتِ عيب و خرابي كامل ترانسفورماتور جلوگيري كرد. براي نيل به اين هدف، در اين مقاله روشي نوين بر پاية تلفيق معيار ضرايب همبستگي و شبكة عصبي مصنوعي ارائه شده است كه قادر به مكانيابي و تشخيص ميزان تغيير فاصلة بين بشقابها مي باشد. همچنين براي بررسي ميزان كارآيي اين روش جديد، اقدام به انجام آزمايشهايي تجربي بر روي يك ترانسفورماتور آزمايشگاهي ،1/2 MVAشامل يك سيم پيچ بشقابي فشار قوي و يك سيم پيچ لايهاي فشار ضعيف شده است. در طي اين آزمايشها، فاصلههايي با اندازههاي مختلف بين بشقابهاي متفاوت اعمال شده و تأثير حالتهاي مختلف اتصال پایانه ها مورد بررسی قرار گرفته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *