تكنيك حفاظت بر مبناي امواج سيار جهت تشخيص سريع وقوع خطاي اتصال كوتاه در خطوط انتقال فشار قوي با استفاده از تبديل موجك

دراين مقاله تكنيك حفاظت خطوط انتقال فشار قوي با استفاده از امواج سيار منتشر شونده در خط پس از وقوع خطاي اتصال كوتاه مورد بررسي قرار ميگيرد. از آنجائيكه اين امواج پس از وقوع خطا تقريباً با سرعت نور به سمت دو انتهاي خط منتشر ميشوند, آشكارسازي امواج سيار ناشي از وقوع خطا, ميتواند به عنوان تكنيكي سريع جهت تشخيص وقوع خطاي اتصال كوتاه در خط به كار گرفته شود. به منظور بررسي اين روش, با شبيهسازي يك سيستم نمونه توسط نرمافزار ،EMTPسيگنالهاي ولتاژ و جريان در محل نصب رله استخراج شده است. با پردازش سيگنالهاي اندازهگيري شده توسط تبديل موجك، امواج سيار منتشر شونده در خط آشكارسازي ميشود. نتايج حاصل از شبيهسازي, كارايي اين تكنيك را جهت تشخيص سريع خطاهاي اتصال كوتاه در خط فشار قوی منتشر میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *