تكنيكهاي شناخت و تحليل ذينفعان با رويكرد برنامه ريزي استراتژيك در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي مطالعه موردي در شركت برق منطقهاي گيلان

امــروزه، رويكــرد ذينفعــان از اهميــت ويــژهاي در مــديريت سازمانها )اعم از خصوصي، دولتي و غيرانتفـاعي( برخـوردار است. مفهوم ذينفع از ابتداي ورود به ادبيات مديريت تا كنون، در حـوزههـاي مختلـف از جملـه، برنامـهريـزي اسـتراتژيك، مديريت پروژه، برنامهريزي بنگاه، تئوري سيسـتمهـا، تئـوري سـازمان و مسـئوليتهـاي اجتمـاعي و مـديريت اسـتراتژيك تئوريزه و به كارگرفته شده است. آخرين فعاليتهاي آكادميك و عملي در اين حوزه، مرتبط با تئوري ذينفعان بنگاه و مباحث ديناميك ذینفعان است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *