تقطیع اتوماتیک گفتار پیوسته به نیم هجاها

روشی برای تقطیع اتوماتیک گفتار پیوسته به نیم هجاها ارائه شده است. تقطیع بر اساس انرژی سیگنال و به کمک یک سری از ویژگی های زمانی و طیفی انجام می شود. الگوریتم تقطیع شامل دو مرحله می باشد. در مرحله اول هسته های هجای پیدا می شود و در مرحله بعد به ازای هر دو هسته متوالی مرز هجاهای متناظر مشخص می شود. 40جمله از پایگاه داده فارس دت برای تعیین پارامترهای الگوریتم و ارزیابی نتایج تقطیع، انتخاب شده است. این بیان ها توسط 4 گوینده) سه مرد و یک زن و هر کدام 10بیان( ادا شده اند. در مرحله اول %4حذف هسته و %3/5هسته اضافی حاصل شد، در مرحله دوم %91/2مرزهای مورد نظر به درستی تعیین گشته و در نهایت %87از مجموع 850نیمه هجا موجود در بیانها به درستی تقطییع شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *