تقريب تابع احتمال اصابت يک سيستم كنترل آتش با استفاده از نگرش تكامل همكارانه در شبكه هاي عصبي

در اين مقاله، پس از معرفي مقدماتي سيستم كنترل آتش و بيان روش آناليز خطاي آن، به روشي جديد در استخراج فرمول احتمال اصابت به كمك تئوري شبكههاي
عصبي پرداخته مي شود. روشهاي مختلف آناليز خطاي يك سيستم چند ورودي چند خروجي معرفي و با توجه به پيچيدگي معادلات حاكم بر سيستم از روش مونت كارلو كه مبتني بر دادههاي آماري ورودي و خروجي مي باشد، براي استخراج داده ها استفاده مي شود. اين داده ها نشان دهنده چگونگي تاثير عوامل ايجاد خطا در احتمال اصابت نهائي موشك در سناريوها مختلف شليك مي باشند و به عنوان مجموعه آموزش شبكه عصبي به كار مي روند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *