تغيير رژيم شيميايي سيكل آب و بخار واحدهاي فاز 1نيروگاه شهيد محمد منتظري

سـيكل حرارتـي واحـدهاي فـاز 1نيروگـاه شـهيد محمـد منتظري حدود 25سال توسط رژيم شـيمايي All Volatile AVT Treatmentكنترل مي گـرديدنـد ولـي بـا توجـه بـه
تجربيات موجود در واحدهاي فاز 2اين نيروگاه و مطالعـات و بررسي هـاي انجـام شـده تصـميم بـه تغييـر رژيـم شـيمايي ، Oxygenated Treatment بـهAVT از1 واحدهاي فـاز OTگرفته شد و در سال 1385تغييـر رژيـم شـيمايي هـر 4 واحد فاز 1طي چهار ماه صورت گرفت.در ايـن مقالـه ابتـدا رژيمهـاي شـيميائي AVTو OTمـورد بحـث و بررسـي قرارگرفته ونتايج حاصل از تغيير رژيم شـيمايي در واحـدهاي فاز 1ارائه شده ا ند كه نتايج رضايت بخش میباشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *