تغيير آرايش شبكه انتقال به منظور كاهش سطح اتصال كوتاه

با بههم پيوستن و بزرگتر شدن سيستمهاي قدرت، مـشكلات آنها نيز بيشتر ميشود. از جمله اين مـشكلات افـزايش سـطح اتصال كوتاه است. روشهاي بسياري براي كاهش سطح اتصال كوتاه در سيستمهاي قدرت مورد استفاده قرار گرفته اسـت كـه يكي از آنها تغيير آرايش 1است. در اين مقاله كه حاصـل يـك تجربه موفق در شبكه برق اصفهان در سال 1393مـيباشـد از روش مذكور براي كاهش سطح اتصال كوتاه استفاده شده و به كمك آن نتايج مناسب و قابل قبولي بدست آمده است. با ايـن
روش افـزايش جريـان قطـع كليـدهاي قـدرت و بـه عبـارتي تعويض آنها تا چند سال آتي به تأخير خواهـد افتـاد. در ايـن مقاله نتايج بررسيهاي اسـتاتيكي و دينـاميكي انجـام شـده بـه كمك نرم افزار DIgSILENTجهت استفاده از ترانسفورمرهاي پست شهيد منتظري در پـست شـمال شـرق در شـركت بـرق منطقهاي اصفهان ارائه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *