تغييرروش درمان آب تغذيه استارت بويلرواواپراتورهاي نيروگاه دوم رامين

نوع از تجهيزدرمان ويا همان تزريق موادضدخورندگي وتنظيم كننده PH درآب تغذيه كليه بويلرها و اواپراتورها وتجهيرات مرتبط با آنها ) دي اريتور و مبدلها ( ضروري مي باشد و هم اكنون دراكثركشورهاي دنيا از روشهاي مختلف جهت جلوگيري از خوردگي وافزايش طول عمر وپايداري تجهيزات وهمچنين كاهش هزينه هاي تعميراتي استفاده ميشود. باتوجه به اينكه درنيروگاه دوم رامين دواواپراتور در واحد 5و 6و دو اواپراتورآب مقطرساز ويك بويلردرام دار در استارت بويلر به طورپيوسته درمدارميباشندوتاكنون هيچ گونه درماني روي آب تغذيه انها بجز تزريق تري سديم فسفات به ورودي درام بويلراستارت بويلرصورت نگرفته است وتاكنون هزينه سنگيني جهت تعميرات وياتعويض بخش عمده اي از تجهيزات ناشي از خوردگي پرداخت شده است لذا اين مقاله به روش جديددرمان آب تغذيه اين تجهيزات وبررسي اثرات آن برافزايش كارايي وكاهش خوردگي تجهيزات مي پردازد و همچنين سايرروشهاي درمان بكاررفته درسايركشورهاي جهان براي اين نوع از تجهيزات را جهت بررسي بيشترپيشنهاد مي نمايد با اميد به اينكه اين مقاله بتواندراهگشاي بخشي از مشكلات نيروگاه رامين گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *