تغييرات تركيب شيميايي آب كارون و اثر آن برسيكل آب وبخار

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – تغييرات تركيب شيميايي آب كارون واثران برسيكل آب و بخار و آب گردشي نيروگاه رامين

دانلود مقاله: تغييرات تركيب شيميايي آب كارون و اثر آن برسيكل آب وبخار وآب گردشي نيروگاه رامين

رودخانه كارون كه منبع تامين كننده آب نيروگاه رامين ميباشد در چند سال اخير بر اثر پديده خشكسالي و ادامه آن باعث كاهش چشمگير دبي عبوري گرديده است .  در اثراين پديده ميزان املاح و ناخالصي هاي آب افزايش يافته است كه برروي تجهيزات حرارتي تاثير منفي به جا گذاشته است . در اين تحقيق تغيرات شيميايي- فيزيكي آب كارون در فاصله زماني سالهاي 83-88 مورد بررسي قرار گرفت پارامترهاي كنترل شده باهم مقايسه گرديدند. و اثرات اين ناخالصي ها برروي سيكل آب و  بخارو تجهيزات آب گردشي مورد بحث قرار داده شد. در انتها راهكارهاي مناسب جهت كنترل فراينده رسوبگذاري وخوردگي در تجهيزات ارائه گرديد. بسياري از تركيبات  موجود در سطح زمين ميتواند در اثر ريزش آب ويا عبور برروي آنهادر آب حل شود. انحلال اين تركيبات برروي كيفيت آب ها اثر ميگذارد . كيفيت مطلوب براي آبهاي صنعتي  كاملاَ به كار برد آنها بستگي دارد . براي توليد بخار در بويلر هاي فشار بالا خلوص زياد مو رد نياز است. نا خالصي هاي آب ميتوانن د درون تجهيزات حرارتي ايجاد رسوب ، خوردگي ، آلودگي ميكروبي و غيره نمايند . جهت كنترل خوردگي و رسوبگذاري در آب هاي خنك كن و تجهيزات حرارتي ميبايست تيمار خاصي برروي آب انجام داد تا آب  با كيفيت بالا تهيه نمود . اين تيمار ها شامل زلال سازي ، نرم سازي ، بي يون كردن آب ، تقطير و در انتها تزريق مواد شيميايي مناسب حهت كنترل خوردگي و رسوب گذاري در سيستم ميباشد .هرچه ناخالص هاي موجود در آب بيشتر باشد براي رسيدن به آب با كيفيت بالا ميبايست هزينه بيشتري پرداخت شود.

مهندس احمدرجب زاده طهماسبي- مهندس محمداحساني پور
نيروگاه رامين
اهواز- ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *