تعیین محل دقیق خطا در شبکه توزیع با استفاده ازثبت سیگنال خطا در ابتدا و نقاط انتهایی فیدر به کمک تحلیل موجک

در این مقاله روشی با استفاده از امواج سیار ارائه شده است که با تحلیل موجک برروی نمونهای فرکانس بالای سیگنال خطای ثبت شده در ابتدای فیدرهای فشار متوسط و نقاط انتهایی آنها مکان دقیق خطا تعیین میگردد. اولین بار در ] [13نشان داده شد که با ثبت خطا در دو انتهای یک خط انتقال ساده بدون در نظر گرفتن بار در طول خط، با تبدیل موجک میتوان محل دقیق خطا را به روش امواج سیار تعیین کرد. به دلیل شعاعی بودن خطوط در شبکه توزیع و تعداد انشعابات زیاد آن مکان خطا برای فاصله محاسبه شده به روشهای امپدانسی یا امواج سیار متعدد میباشد. آقای نوری در ] [20روشی ارائه داد که برای یک شبکه توزیع با چندین شاخه با نصب ثبات در نقاط بار انتهای شبکه و ابتدای فیدر قادر به یافتن پاسخ قطعی برای مکان خطا میباشد. اما با این روش برای نقاطی خاص از شبکه نمیتوان به درستی فاصله خطا را از ابتدای خط بدست آورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *