تعیین ظرفیت نصب بهینه نیروگاههای آبی متوسط با استفاده از ترازیابی شاخص های فنی، مالی و قابلیت اطمینان

یکـی از مهمترین موضوعات در طراحی نیروگاههای آبـی متوسـط، تعییـن ظرفیـت نصب بهینه نیروگاه و یا بعبارتی برآورد میزان انرژی تولیدی سالیانه بهینه آن است. در این مقاله پـس از ارائه روشی جهت محاسبه انرژی سالیانه، برنامه ای به کمـک نـرم افـزار Excelتهـیه شـده است که تجزیه و تحلیل اقتصـادی نـیروگاههای آبـی را به روش آنالیز حساسیت انجام داده، و شـاخص هـای مهـم اقتصـادی را برآورد می نماید. در مـرحله بعـد بـرنامه ای به کمک نرم افزار Matlabتهیه شده است که شاخص های قابلیت اطمینان را به روش مونت کارلو، بـرای تعدادی از واحدها با منحنی تداوم بار مشخصی، محاسبه مـی نمـاید. نهایـتا از ترازیابـی شـاخص های فنی، اقتصادی و
قابلیـت اطمیـنان، ظرفیـت نصب بهینه نیروگاه تعیین می شود. الگوریـتم فـوق بـر روی یک نیروگاه آبی متوسط )نیروگاههای بیـن 10تـا 100مگـاوات( نمونـه بـنام )بوکان( اعمال شده و ظرفیت نصب بهینه  30 مگا وات بدست آمده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *