تعيين پتانسيل توليد برق از منابع زيست تودة ايران به روش هضم بي هوازي

محدوديت منابع انرژي و مشكلات زيـست محيطـي ناشـي از مصرف سوخت هاي فسيلي باعث توجه كـشورهاي مختلـف بــه منــابع انــرژي تجديدپــذير خــصوصاً توســعه و كــاربرد نيروگاههاي زيست توده در جهان گرديده است . فراواني ، در دسترس بودن و عدم ايجاد مشكلات زيـست محيطـي باعـث گرديد كه مجموعة انرژيهاي تجديدپذير سـهم روزافزونـي را در تأمين انرژي ، در راسـتاي توسـعة پايـدار جهـاني بعهـده گيرند. بر اساس آمارهاي موجود 13/3درصد از انرژي اوليه جهـاني در سال 2005از انواع انرژيهاي تجديدپذير تأمين شده اسـت كه در اين ميان سهم انرژي زيست توده ، % 79/7انرژي بـرق آبي ، % 16/5انرژي زمين گرمايي ، % 3/1انرژي خورشـيدي % 0/29انرژي بـادي % 0/48در كنـار سـهم نـاچيزي بـراي انرژی جزر و مد دریا بوده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *