تعيين پايداري ولتاژ و ATCايستا با روش نيوتن-رافسون- سايدل توسعه يافته و مقايسه آن با روش حداقل پسماند

پايداري ولتاژ پديدهاي است كه امروزه سـبب اصـلي نگرانـي شبكه هاي قدرت ميباشد و اگر ايـن اتفـاق رخ بدهـد باعـث فروپاشـي كـل سيسـتم قـدرت خواهـد شـد. مطالعـه پديـده فروپاشـي ولتـاژ مـيتوانـد از رخدادن ايـن اتفـاق در شـبكه جلوگيري كند. تحليـل اسـتاتيكي، يكـي از بهتـرين روشـهاي مطالعه اين پديده است و روشهاي زيادي براي تعيين معيـاري براي اين پديده ارائه شده است. روش نيوتن رافسون معمولي، مشكل منفرد شدن ماتريس ژاكوبين را دارد و نميتواند جواب پايداري ولتاژ را بيابد. براي از بين بردن اين مشكل، روشـهاي زيادي پيشنهاد شده است كه ميتواند اين مشـكل را برطـرف كند و يكي از قديميترين آنهـا، پخـش بـار تـداومي(CPF) 1 است. روش CPFيك روش قدرتمندي اسـت كـه مـيتوانـد جواب مسئله پخش بار را بـدست آورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *