تعيين پارامترهاي موتورهاي القائی سه فاز به روش برازش جريان استاتور

نظر به اهميت تعيين پارامترهاي موتور القايي، در اين مقاله روشي جهت شناسايي پارامترهاي اين موتور ارائه ميگردد. در اين روش که از برازش منحني جريان استاتور
استفاده شود، موتور در حالتي مورد بررسي قرار ميگيرد كهيك ولتاژ DCبه سيمپيچ استاتور اعمال ميشود و سپس منبع از مدار جدا شده و پيچ استاتور اتصال كوتاه ميشود. در اين حالت از جريان استاتور نمونه برداري انجام شده و توسط روش برازش، ضرايب و ثابت زمانيهاي جريانها استخراج و بر اساس آنها ، پارامترهاي موتور محاس گردند. جهت ارزيابي روش ارائه شده و پارامترهاي بدست آمده از تست شتابگيري آزاد در دو حالت عملي و شبيهسازي استفاده شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *