تعيين پارامترهاي ماژول خورشيدي با استفاده از الگوريتم جستجوي گرانشي

با توجه به اهميت دقت در تعيين توان توليدي در سيستم- هاي خورشيدي جهت حصول قابليت اطمينان، محاسبة دقيق پارامترهاي ماژول از اهميت بالايي برخوردار است. در اين مقاله، روشي جديد و  كارامد جهت تعيين پارامترهاي ماژول خورشيدي ارائه شده است. مدل استفاده شده، مدل مرسوم تك ديودي است. آنچه در اين روش حائز اهميت است، استفاده از تنها اطلاعات مرجع هميشه در دسترس، نقطة حداكثر توان، ولتاژ مدار باز و جريان اتصال كوتاه ميباشد. در روش ارائه شده با توجه به نقاط مذكور، ابتدا برازش منحني انجام گرفته، سپس بااستفاده از الگوريتم موسوم به جستجوي گرانشي محاسبة پارامترهاي ماژول براساس رابطة جريان-ولتاژ صورت ميپذيرد. در مقايسه با ساير روشهاي ارائه شده در اين زمينه، كه عموما از تقريب، آزمايشات عملي و يا محاسبات فرمولي پيچيده استفاده ميكنند، روش پيشنهادي فاقد هرگونه ساده سازي منجر به كاهش دقت بوده و از سادگي بيشتر برخوردار است. به منظور تصديق قابليت روش پيشنهادي، دو ماژول  تجاري مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده مؤيد كارا بودن روش پيشنهادي در حل اين مسأله است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *