تعيين وتخصيص هزينه توان راکتيو با استفاده از روش رديابي تعميم يافته

روش های مرسوم تعيين و تخصيصهزينه توان راکتيو بر پايه ضريب توان معيار دقيقی جهت قيمت گذاری صحيح به مصرف کنندگان توان راکتيو ارائه نمي دهند. در حالی که
برای تضمين پشتيبانی مناسب و مستمر توان راکتيو لازم است انگيزه کافی برای توليد توان راکتيو ايجاد شود. اين انگيزه مستلزم ايجاد يک ساختار اقتصادی مناسب در تعيين و تخصيص توان راکتيو است. در اين مقاله روشي براي تعيين هزينه توان راکتيو با محاسبه هزينه های مستقيم و غير مستقيم در بخش های توليد و انتقال ارائه مي شود. سپس روش رديابی تعميم يافته بمنظور تخصيصهزينه توان راکتيو پيشنهاد و معرفي مي گردد. روش پيشنهاد شده بر روي يک سيستم قدرت ۳۰ شين استاندارد نمونه مورد ارزيابی قرار می گيرد. نتايج شبيه سازی نشان مي دهد که روش فوق هزينه های توليد و انتقال را بطور مناسب، عملی و با سرعت قابل قبولی به مصرف کنندگان تخصيصمی دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *