تعيين نوع و مكان دقيق خطا در شبكه هاي توزيع داراي منابع توليد پراكنده با استفاده از شبكه هاي عصبي MLP

يكي از مسائلي كه در سالهاي اخير ذهن مهندسـين حفاظـت را به خود مشغول كرده، طراحي روشهايي براي تعيين نوع و مكان دقيق خطا در شبكههاي قدرت اسـت. تشـخيص مكـان خطا در شبكه هاي انتقال، به دليل ناچيز بودن امپـدانس خطـا، كار چندان پيچيدهاي نيست و غالباً توسط رلههـاي ديسـتانس انجام ميگيرد. اما در شبكه هاي توزيع بـه دليـل بـزرگ بـودن امپــدانس خطــا و تغييــرات وســيع آن و نيــز ســادگي ادوات حفاظتي اين شبكهها، تشخيص مكان دقيق خطا بسيار سـخت است. از طرفي بـا نفـوذ روزافـزون منـابع توليـد پراكنـده در شبكه هاي توزيع، نياز به طراحي سيستمهاي جديـد حفـاظتي برای این گونه شبکه ها نیز افزایش میابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *