تعيين مقدار بهينه پاداش برنامه پاسخگويي بار اضطراري با استفاده از مدل DR

كي از مشكلات عمده بازارهاي برق پاسخ به تقاضـاي مـصرف در ساعات پيك ميباشد كه علاوه بر بروز خاموشيهاي ناخواسـته جهشهاي قيمـت 1را نيـز بـدنبال دارد. از جملـه روشهـايي كـه به تازگي جهت رفع مشكل فوق در بازارهاي برق مطرح شده است استفاده از برنامه هاي پاسخگويي بار (DR) 2ميباشد، اين روشهـا به دو گروه مبتني بر تـشويق 3و مبتنـي بـر زمـان اسـتفاده 4تقـسيم ميشوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *