تعيين معيار مصرف و برچسب مصرف انرژي در بالاست مغناطيسي لامپ هاي گازي

مروزه مباحث مربوط به مصرف انرژي بعنوان ركنـي اساسـي در تعيين چشم انداز آينده كشورها تلقي مـي گـردد. يكـي از راههاي مديريت مصرف درسمت تقاضا، تدوين استانداردهاي مناســب مصــرف انــرژي در تجهيــزات مختلــف الكتريكــي ميباشد. در اين بين نقش تجهيزات روشنايي كه نقش بسزائي در پيك سائي دارند بسيار حائز اهميت تر مـي باشـد. پـس از تعيين استاندارد مصرف انرژي در لامپهاي الكتريكي مهمتـرين جزء يك سيستم روشنايي بشمار مي رود. اسـتاندارد بالاسـت لامپ هاي الكتريكي شامل بالاستهاي مغناطيسـي و الكترونيكـي در لامپهاي فلورسـنت تـدوين و ابـلاغ شـده اسـت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *