تعيين مسيرهاي انتقال توان اكتيو توليدي ژنراتورها به منظور تخصيص سهم آنها از توان انتقالي

در اين مقاله، به منظور تخصيص هزينههاي انتقـال بـر مبنـاي ميزان استفاده واقعي هر قرارداد از تجهيزات سيستم انتقال، بـه تعيين سهم ژنراتورها در فلوي اكتيو عبوري از خطـوط شـبكه پرداخته ميشود. در اين راستا، يك روش جديد رديابي تـوان اكتيو مبتني بر عملكرد واقعـي سيسـتم پيشـنهاد شـده اسـت. روش ارائه شده با تبديل مدل بار و شناسايي مسيرهاي انتقـال توان اكتيو بر پايه روابـط مـداري قابـل اثبـات، درصـد سـهم ژنراتورها را از فلوي اكتيو خطوط و بارها مشخص مينمايـد. نتايج عددي بدست آمده از بررسي روش ارائه شـده بـر روي شبكه آزمون و مقايسه با روشهاي ديگر، نشان ميدهنـد كـه روش پيشنهادي ميتواند به عنوان يك روش مـوثر در بحـث تخصيص هزينه انتقال مطـرح و در بـازار رقـابتي بـرق بكـار گرفته شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *