تعيين محل نصب مناسب آنتن بر روي ترانسفورماتور جهت تشخيص جابجايي محوري سيم پيچ فشار ضعيف به كمك امواج الكترومغناطيسي

به منظور كاهش زمان خارج از مدار بودن ترانس، طراحي روشهاي نظارت) (monitoringبرخط ) (on -lineاهميت ويژهاي دارد. در اين مقاله جهت اندازهگيري و نظارت بر
وضعيت سيمپيچهاي ترانسفورماتور به صورت برخط )- on lineاستفاده از امواج الكترومغناطيسي توسط يك آنتن پيشنهاد شده است.در روش پيشنهادي امواج الكترومغناطيسي توسط يك آنتن به سيمپيچ ترانس تابانده شده و امواج برگشتي از آن توسط همان آنتن دريافت ميشود و اين نتايج براي حالات سالم ومعيوب در بانك اطلاعاتي ذخيره ميشود. سپس با مقايسه حالات سالم و معيوب ميتوان به ايجاد تغيير در سيمپيچي پي برد. در اين مقاله بهترين محل قرارگيري آنتن براي تشخيص جابجايي محوري مشخص ميشود سپس جابجايي محوري، تشخيص محل و ميزان جابجايي تحقيق میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *